Inkludera Assistans – Personlig assistans med hållbarhetsfokus

Assistans igår, idag och imorgon.

Hållbarhetsbegreppet är brett. Vad menas egentligen med ett hållbart företag? Vad vinner jag som kund på att välja ett hållbart företag?

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvars-principer

Ansvar

Vi tar ansvar för LSS-reformen och de som omfattas eller bör omfattas av den. Vi gör det genom att ta en framskjuten roll i opinionsbildningen kring en human och hållbar LSS-reform och att driva frågan med våra kunders bästa för ögonen.

Transparens

Vi är transparenta och ärliga i alla delar som rimligen kan avkrävas oss. Vi gör det genom att genomgå Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration, Assistanskolls transparensindex, uppfylla Vårdföretagarnas krav på ”Transparent redovisning” på vår hemsida samt erbjuda våra kunder löpande ekonomisk rapportering i de fall så önskas.

Etiskt uppträdande

Vi agerar i linje med gällande lagstiftning och förordningar. Vi verkar inte i tveksamma ”gråzoner” utan lägger stor vikt vid att varje del av vår verksamhet ska tåla en utomstående och kritisk granskning.

Respekt för intressenternas intressen

Detta är principiellt redan lagstiftat kring genom skrivning i LSS förarbeten om den enskildes rätt till inflytande. Vi respekterar och tillvaratar vår kunds intressen efter bästa förmåga. Respekt för rättsstatens principer Vi agerar inte bara i enlighet med rättsstatens principer, vi agerar också för våra kunders intressen i förhållande till lagstiftningen och de rättigheter som de enligt lag har.

Respekt för internationella uppförandenormer

Vi verkar aktivt för att förebygga diskriminering, sexuella trakasserier och arbetar för goda arbetsmiljöer för våra anställda. Respekt för de mänskliga rättigheterna De mänskliga rättigheterna är centrala i vår verksamhet, inte minst de som redogörs för i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Våra hållbarhetsprinciper

Våra hållbarhets-principer

Åtagande om att förebygga och minska miljöpåverkan

Vi har en medvetenhet om de små sakerna i den dagliga driften, såsom att minska utskrifter, om möjligt köra elbil/hybrid, policy om att välja tåg framför bil/flyg om tidsspillan är försvarlig, ej använda engångsartiklar i plast etc.

Åtagande om att bidra positivt till samhället

Förutom att genom vår affärsverksamhet, både avseende personlig assistans och arbetsträning, bidra till att ge människor möjlighet att bryta ett utanförskap så har vi interna policies om hållbar sponsring, nischa marknadsaktiviteter mot CSR-initiativ och överlag försöka verka som en god samhällsaktör.

Åtagande om att överensstämmelse med relevanta lagkrav

Vi agerar som företag för en personlig assistans som harmonierar med lagkrav, samtidigt som vi tillvaratar våra kunder lagstadgade rättigheter. Åtagande om att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda Att i vårt utvecklingsarbete lägga tid på att hitta hållbara alternativ, ställa krav på leverantörer och alltid utvärdera om att vår organisation kan utvecklas vidare på området.

Skip to content